اختراعات

"سنتز و بهینه سازی رزین پلی اکریلیک اسید جزئی شبکه ای شده (کربومر یا کارباپل) در محیط آبی به شماره ثبت 88196

 

 

 

{pdf}http://tajhizkian.com/licnese.pdf|height:400|width:300|app:google{/pdf}